Telefoonnummer

06-23188566

info@praktijkone.nl

info@praktijkone.nl

Adres

Graafseweg 274 Nijmegen

Tarief informatie

Voor de kosten van een consult kan contact worden opgenomen met de praktijk. De duur van een consult bedraagt max. 75 minuten.

 • Telefonisch consult: de gebelde tijd wordt in rekening gebracht
 • Werkgevers en bedrijven: tarief is excl. BTW. Voor informatie over de kosten of het aanvragen van een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met de praktijk
 • Voor de aanvraag/opvraag van (schriftelijke) informatie is een schriftelijke toestemmingsverklaring van de cliënt vereist. 
 • Bij informatieverzoek van derden wordt de gevraagde informatie vooraf met de cliënt besproken.
 • Voor informatieverstrekkingen wordt de geïnvesteerde tijd in rekening gebracht op basis van het consulttarief

Vergoeding vanuit het aanvullende zorgpakket

Praktijk One is aangesloten bij de Nederlandse Federatie voor Gezondheidszorg (NFG) en bij de koepelorganisatie RBCZ. De bij deze beroepsvereniging aangesloten zorgverzekeraars bieden vergoedingsmogelijkheden vanuit de aanvullende zorgpakketten. Neem voor meer informatie contact op met je zorgverzekeraar of raadpleeg je zorgpolis.

Voor een overzicht van de aangesloten zorgverzekeraars en vergoedingsmogelijkheden kun je kijken op: www.de-nfg.nl

Overige vergoedingsmogelijkheden/tegemoetkomingen

Mocht je niet in aanmerking komen voor vergoeding van je zorgverzekering, dan zijn er nog andere mogelijkheden voor een tegemoetkoming in de kosten die je kunt onderzoeken zoals:

Coulanceaanvraag
Hiervoor bestaat een coulance-aanvraag formulier die je naar je zorgverzekeraar kunt opsturen. Deze is bij de praktijk te verkrijgen.

Vergoeding via de werkgever
Als het gaat om werk gerelateerde problemen of situaties in het kader van (preventie van) ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, re-integratie of coaching zijn werkgevers steeds meer bereid de kosten van een begeleidingstraject voor hun medewerkers te vergoeden.

Vergoeding via de gemeente middels PGB (Persoonsgebonden Budget) en Bijzondere bijstand
Ontvang je een PGB of kom je hiervoor in aanmerking, dan kan een begeleidingstraject hieruit gefinancierd worden. Hiervoor gelden speciale voorwaarden. Heb je een (bijstands-)uitkering of een inkomen op bijstandsniveau, dan kun je via je gemeente een aanvraag indienen voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding via de regeling ‘Bijzondere bijstand’.

Facturatie en betalingsvoorwaarden

 • Betaling vindt uitsluitend plaats via de bank
 • Je ontvangt maandelijks een factuur, digitaal, via de mail
 • Betalingen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan
 • Vanaf de 2e betalingsherinnering wordt het factuurbedrag vermeerderd met €15,00 incasso/administratiekosten. Iedere daaropvolgende herinnering wordt vervolgens vermeerderd met €15,00 incasso/administratiekosten
 • Tarieven worden jaarlijks in januari bijgesteld

Afspraak afzeggen

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd te worden: dit is kosteloos. Indien dit niet (tijdig) gebeurd, zal 50% van de consultkosten in rekening worden gebracht. Bij niet verschijnen zonder bericht wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

Vertrouwelijkheid, beroepscode, klacht- en tuchtrecht

Praktijk One is gehouden aan de richtlijnen en de Beroepscode van de Nederlandse Federatie voor Gezondheidszorg. Dit houdt onder andere in dat informatie vertrouwelijk wordt behandeld (beroepsgeheim). Informatieverstrekking aan derden is alleen mogelijk met de schriftelijke toestemming van de cliënt. Vooraf zal met de cliënt worden besproken welke informatie verstrekt wordt.

De praktijk is gehouden aan het klacht- en tuchtrecht reglement van de Wkkgz (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg). De afhandeling van klachten heeft Praktijk One geregeld via de NFG.

Begeleiding wordt geboden met de grootst mogelijke zorg en zorgvuldigheid. Mocht je desondanks hierover toch klachten hebben is het goed dit eerst bespreekbaar te maken zodat er gezamenlijk naar een oplossing kan worden gekeken. Als dit toch niet lukt dan wordt er een klachtenprocedure opgestart. Je kunt je dan wenden tot de klachtenfunctionaris. Voor adresgegevens van de klachtenfunctionaris kun je contact opnemen met het NFG-secretariaat via het mailadres: info@de-nfg.nl  

Meldcode huiselijk geweld

Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht gebruik te maken van de ‘meldcode voor huiselijk geweld’. Bij vermoedens hiervan zal dit bespreekbaar worden gemaakt en gekeken worden naar oplossingen en vervolgstappen. Meer informatie hierover kun je vinden op: meldcode huiselijk geweld

Registraties

 • NFG beroepsvereniging: vakgroep VPMW, registratienummer 8002
 • Registertherapeut BCZ® /TCZ (beroepsregister & tuchtrecht): licentienummer 810452R
 • CPION erkende psychosociale basiskennis 
 • Wkkgz Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg: Wkkgz
 • AGB-code Praktijk One: te vinden op www.vectis.nl
 • AGB-code zorgverlener: te vinden op www.vectis.nl
 • Kamer van koophandel registratienummer: 09220775